Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.4.20 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy nr 2

Deadlines:
Published : 05-06-2020 15:22:00
Placing offers : 19-06-2020 12:00:00
Offers opening : 19-06-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.58 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.xls xls 113.5 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 58.5 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 44 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 72 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_SIWZ.doc doc 222 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 69.5 2020-06-05 15:22:00 Proceeding
251.4.20_Zmiana nr 1 SIWZ.doc doc 83 2020-06-10 15:12:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 35.79 2020-06-10 15:12:38 Public message
251.4.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianach.xls xls 112 2020-06-16 13:55:57 Public message
251.4.20_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 188 2020-06-16 13:55:57 Public message
251.4.20_Zestawienie otrzymanych ofert na stronę.xls xls 49 2020-06-19 16:26:45 Public message
Wynik.pdf pdf 1242.36 2020-06-29 13:01:28 Public message

Announcements

2020-06-29 13:01 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo.
W załączeniu przesyłam wynik postępowania.
Z poważaniem
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

Wynik.pdf

2020-06-19 16:26 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za przesłanie ofert. W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.4.20_Zestawienie [...].xls

2020-06-16 13:55 Joanna Błażej Szanowni Państwo. W załączeniu przesyłam "Pytania i odpowiedzi nr 1" oraz zmieniony Formularz cenowy. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.4.20_Załącznik n [...].xls

251.4.20_Pytania i o [...].doc

2020-06-10 15:12 Joanna Błażej Szanowni Państwo. W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz plik Zmiana SIWZ nr 1. Nowy termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-19, godzina: 12:00 Zamawiający otworzy oferty w dniu 19.06.2020r. o godz. 12:05 zgodnie z procedurą www.platformyzakupowej.pl (oferty w formie papierowej zostaną otwarte po otwarciu ofert złożonych w formie pisemnej elektronicznej). w siedzibie Zamawiającego. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.4.20_Zmiana nr 1 [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-10 13:53 Joanna Błażej The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1082