Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2020/S 107-260408 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 107-260408

Deadlines:
Published : 04-06-2020 09:18:00
Placing offers : 07-07-2020 13:00:00
Offers opening : 07-07-2020 13:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 107-260408


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-06-04 Ogłoszenie 2020_S 107-260408.pdf pdf 163.28 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 427.55 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 44 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 319.79 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do kosztorysowania.pdf pdf 846.6 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc doc 186 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.pdf pdf 1616.35 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej - wzór.docx docx 24.97 2020-06-04 09:18:00 Proceeding
2020-07-07 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.42 2020-07-07 14:21:36 Public message
2020-07-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 258.03 2020-07-22 12:27:24 Public message
2020-08-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020_S 150-368949.pdf pdf 132.39 2020-08-05 10:14:42 Public message

Announcements

2020-08-05 10:14 Agata Budzyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dz. U. UE znajduje się w załączniku:

2020-08-05 Ogłoszeni [...].pdf

2020-07-22 12:27 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2020-07-22 Informacj [...].pdf

2020-07-07 14:21 Agata Budzyńska Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

2020-07-07 Informacj [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607