Proceeding: RRS.271.1.5.2020.AK Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei

Deadlines:
Posted : 03-06-2020 07:41:00
Placing offers: 09-06-2020 08:00:00
Opening offers : 09-06-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Debrzno

reprezentowana przez

Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 279.301.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 grudnia 2019r.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji:

 

1.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska

2.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei

 

 

3.      Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 

3.1       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde zadanie oddzielnie.

3.2       Zakres do zaprojektowania:

 

Cz. 1.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska

 

 

- nawierzchnia asfaltowa, długość 250 mb, od ulicy Wojska Polskiego do ul. Przechodniej,                  dz. nr 398/2, 398/1, 374

- chodniki

-modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia drogowego

 

 

 

Cz.2 .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei

 

- nawierzchnia asfaltowa , długość 400 mb, działki nr 300/3, 801, 802/3, 802/2, 802/1

- chodniki

-modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia drogowego

 

3.3       Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia:

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska – 30.10.2020 r.

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei – 30.10.2020 r.

3.4       Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania poszczególnego zakresu tylko w przypadku przedłużających się uzgodnień z innymi organami, na które Wykonawca nie miał wpływu.

3.5       Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się w ramach umowy pełnić funkcję nadzoru autorskiego w zakresie:

  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

  uzupełniania projektu w rozwiązania robocze oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

  udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji od wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia zakładanych parametrów.

3.6       Zamawiający wymaga konsultowania na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej.

3.7       Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych w zapytaniu dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD (wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ) w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym tj. np. ath, dwg.

3.8       Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych

b) opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w sposób zgodny wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c)         uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

d)        zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

e)         uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę albo wniosku zgłoszenia robot budowlanych z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie,

3.9       Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji rozwiązań projektowych i uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Debrzna,

3.10     Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)         zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania gruntem na którym, pod którym lub nad którym będą prowadzone roboty budowlane objęte projektowaną inwestycją,

b)         dostarczenie Wykonawcy danych wyjściowych do projektowania

3.11     W celu szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy.

3.12     Zamawiający wymaga opisania proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                    (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

3.14     Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować oddzielnie dla każdej lokalizacji w następującym zakresie:

a)         projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania – 5 egz.

b)         kosztorys inwestorski – 1 egz.

c)         przedmiary robót dla wszystkich branż – 1 egz.

d)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót – 1 egz.

e)         prawomocna decyzja pozwolenia na budowę lub wniosek zgłoszenia robot budowlanych wraz z informacją o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

3.15     Inne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

a)         kosztorys inwestorski powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

b)         informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

c)         przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

d)        dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.);

e)         specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

f) projekty należy wykonać zgodnie w wymaganiem art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). oraz obowiązującymi wytycznymi branżowymi;

g)         w dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów;

h)         projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie wskazywać charakterystyczne wymagane minimalne parametry;

i) zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów równoważnych;

j) dokumentację sporządzić w formie umożliwiającej wpięcie w segregator

 

4.      Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 

5.      Kody CPV zamówienia:

CPV: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

 

 

6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

Sprawy merytoryczne: Maciej Burglin, tel. 598335351 w.39, m.burglin@debrzno.pl

Sprawy formalne: Anna Król, tel. 598335351 w.23, projekty@debrzno.pl

 

7.      Kryteria oceny ofert:

a)      Cena – 100 %

b)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.).

 

8.      Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)        CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

 

9.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 09.06.2020r.     do godz. 08.00.

 

10.       Klauzula informacyjna   RODO

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.         Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:                      ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.         Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351             wew. 51.

4.         Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia             8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.         Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.         Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający                z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się              w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.         Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.         Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.         Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.       W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,         a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.         W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020_dokumentacjadrogi_zapytanie.pdf pdf 2206.45 2020-06-03 07:41:17 Proceeding
projekty_drogi_wybór_oferty.pdf pdf 558.28 2020-06-09 11:43:44 Public message

Announcements

2020-06-09 11:43 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

projekty_drogi_wybór [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska Komplet dokumentacji zgodnie z wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
2 Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei Komplet dokumentacji zgodnie z wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Proszę potwierdzić (0)
3 b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
4 c) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. - Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 498