Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-33/20 Dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów- AE/ZP-27-33/20

Deadlines:
Published : 02-06-2020 14:27:00
Placing offers : 15-06-2020 10:00:00
Offers opening : 15-06-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie WykonawcyAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 115 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 636.11 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 633.17 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 78.5 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 41.5 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58.5 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 60.5 2020-06-02 14:27:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 448.53 2020-06-08 09:56:24 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 1.PDF PDF 2113.01 2020-06-05 13:42:52 Public message
Pismo zmiana treści SIWZ.PDF PDF 387.01 2020-06-05 14:47:09 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 197.47 2020-06-05 14:52:32 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3.PDF PDF 2592.43 2020-06-09 14:49:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 905.9 2020-06-15 13:41:05 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 2269.42 2020-07-30 14:31:07 Public message

Announcements

2020-07-30 14:31 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-06-15 13:41 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-06-09 14:49 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-08 09:56 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 14:52 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-06-05 14:47 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.06.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pismo zmiana treści [...].PDF

2020-06-05 13:42 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2504