Proceeding: ZP.272.00015.2020 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Published : 02-06-2020 09:09:00
Placing offers : 03-07-2020 11:00:00
Offers opening : 03-07-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 114.47 2020-06-02 09:09:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 3041.72 2020-06-02 09:09:00 Proceeding
załączniki.doc doc 320.5 2020-06-02 09:09:00 Proceeding
wyjasnienia.pdf pdf 173.76 2020-06-10 14:18:22 Public message
wyjasnienia_2.pdf pdf 462.65 2020-06-18 14:40:42 Public message
Wyjaśnienia_3.pdf pdf 45.18 2020-06-29 15:53:08 Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 266.16 2020-07-06 09:48:14 Public message
informacja.pdf pdf 55.1 2020-07-17 12:52:03 Public message

Announcements

2020-07-17 12:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wynikach postępowania.

informacja.pdf

2020-07-06 09:48 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2020-06-29 15:53 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.06.2020 r.

Wyjaśnienia_3.pdf

2020-06-18 14:40 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.06.2020 r.

wyjasnienia_2.pdf

2020-06-10 14:18 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.06.2020 r.

wyjasnienia.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1155