Proceeding: ZP/29/2020 ZP/29/2020 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 29-05-2020 09:39:00
Placing offers : 02-07-2020 09:00:00
Offers opening : 02-07-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.3 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
SIWZ 29.doc doc 398.5 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
zał 1 -formularz oferty .doc doc 102.5 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 158 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
zał 3 - formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 74 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
zał 4 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 768.4 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
zał 5 -proj umowy.doc doc 136 2020-05-29 09:40:35 Proceeding
1. Pytania i odpowiedzi.doc doc 139 2020-06-08 10:05:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209 2020-07-02 11:06:17 Public message
Wyniki.docx docx 129.93 2020-07-28 10:15:00 Public message

Announcements

2020-07-28 10:15 Katarzyna Starula Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki.docx

2020-07-02 11:06 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.07.2020 + oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-08 10:05 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi z dn. 08.06.2020

1. Pytania i odpowie [...].doc

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709