Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD.69097.5.2019 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 29-05-2020 08:44:00
Placing offers : 14-07-2020 11:00:00
Offers opening : 14-07-2020 12:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami 

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 9 do Ogłoszenia - Wzór umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami oraz wzór aneksu do umowy 

4. Materiał pomocniczy (załączniki nr 2-8, 10). 


Ofertę składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w jednej z form: 

1) Oferta pisemna: tj. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami w formie pisemnej (podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności), albo 

2) Oferta składana w formie elektronicznej: Formularz Ofertowy wraz z załącznikami w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Zamawiający informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych, a także kierownictwa Zamawiającego dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", dokumenty składane w biurze Zamawiającego (w tym oferty przetargowe składane w formie pisemnej) poddawane są kwarantannie. Oznacza to, że dokumenty od ich złożenia do upływu czasu kwarantanny przechowywane są w pojemnikach (urnach), a następnie dostarczane do adresatów (właściwych komórek organizacyjnych Zamawiającego).

Zgodnie z powyższym oferty w formie pisemnej, składane w tradycyjny sposób, tj. w kopertach, wkładane są do pojemników (urn) na dokumenty bez udziału pracowników Zamawiającego. Dlatego też Wykonawca nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia takiej ofert bezpośrednio po jej złożeniu.

W świetle wyżej opisanych okoliczności Zamawiający ZALECA, aby oferty sporządzone w formie pisemnej i wnoszone w tradycyjny sposób, składane były z 72 godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do wyznaczonego terminu składania ofert, tak aby wszystkie złożone oferty poddane kwarantannie mogły zostać otwarte w terminie otwarcia ofert wyznaczonym w SIWZ.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej. 


Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną
pod linkiem.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do treści Ogłoszenia o zamówieniu

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1777.69 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
2. Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 677.66 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
3. Zał. 9 Umowa o przyznaniu pomocy 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców.pdf pdf 4339.35 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
4. Zał. 9 Aneks do umowy 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców.pdf pdf 351.84 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
5. Zał. 11 Wniosek o płatność.pdf pdf 937.89 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
6. Materiał pomocniczy_załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej.docx docx 97.16 2020-05-29 08:44:00 Proceeding
Modyfikacja Ogłoszenia.pdf pdf 903.92 2020-06-17 16:28:10 Public message
Odpowiedzi na pytania_p.26.06.2020.pdf pdf 557.71 2020-06-26 15:02:59 Public message
Odpowiedzi na pytania 02.07.2020_.pdf pdf 199.15 2020-07-03 08:57:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 577.13 2020-07-14 16:27:35 Public message
Informacja o wyborze oferty na Platformę.pdf pdf 217.04 2020-08-24 08:31:30 Public message
Informacja o udzieleniu zamowienia publicznego.pdf pdf 214.79 2021-02-04 16:11:12 Public message

Announcements

2021-02-04 16:11 Departament Działań Delegowanych Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja o udziele [...].pdf

2020-08-24 08:31 Departament Działań Delegowanych Informacja o wyborze ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-14 16:27 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-03 08:57 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-26 15:02 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-17 16:28 Departament Działań Delegowanych W związku ze zmianą okresu trwania kwarantanny dokumentów dla korespondencji przychodzącej z Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz korespondencji wychodzącej, przekazywanej przez klientów wewnętrznych w wersji oryginalnej w ARiMR, Zamaiwający informuje o modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakreise.

Modyfikacja Ogłoszen [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2477