Proceeding: D/07/2020/B D/07/2020/B Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 05-06-2020 13:23:00
Placing offers: 15-06-2020 10:00:00
Opening offers : 15-06-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
D-07-2020-B SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 888.13 2020-06-05 13:23:00 Proceeding
D-07-2020-B część nr 4 ODRZUCENIE i UNIEWAŻNIENIE_na podstawie art 89 ust 1 pkt 2_03082020.pdf pdf 467.66 2020-08-03 09:40:17 Public message
D-07-2020-B część nr 4 ODRZUCENIE_na podstawie art 89 ust 1 pkt 2.pdf pdf 693.31 2020-07-08 13:06:12 Public message
D-07-2020-B część nr 2_3B_3C_6_8_9 UNIEWAŻNIENIE_brak ofert.pdf pdf 556.96 2020-06-30 09:41:23 Public message
D-07-2020-B 03. Protokół z otwarcia ofert-korekta.pdf pdf 634.51 2020-06-17 14:53:27 Public message
D-07-2020-B 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 634.72 2020-06-15 11:17:52 Public message
D-07-2020-B Pytania i odpowiedzi nr 1 10062020.pdf pdf 757.59 2020-06-10 11:06:24 Public message
D-07-2020-B TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA W BZP.pdf pdf 378.68 2020-06-08 10:57:53 Public message

Announcements

2020-08-03 09:40 Zamówienia Publiczne UO Część nr 4: ODRZUCENIE oferty nr 1 na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy. UNIEWAŻNIENIE.

D-07-2020-B część nr [...].pdf

2020-07-08 13:06 Zamówienia Publiczne UO Część nr 4: ODRZUCENIE oferty nr 2 na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy

D-07-2020-B część nr [...].pdf

2020-06-30 09:41 Zamówienia Publiczne UO Część nr 2, 3B, 3C, 6, 8, 9: UNIEWAŻNIENIE

D-07-2020-B część nr [...].pdf

2020-06-30 09:37 Zamówienia Publiczne UO The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-17 14:53 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert-korekta

D-07-2020-B 03. Prot [...].pdf

2020-06-15 11:17 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-07-2020-B 03. Prot [...].pdf

2020-06-10 11:06 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1

D-07-2020-B Pytania [...].pdf

2020-06-08 10:57 Zamówienia Publiczne UO OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

D-07-2020-B TREŚĆ OG [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 584