Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/KWO/2020 „Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 26-05-2020 15:50:00
Placing offers : 05-06-2020 11:00:00
Offers opening : 05-06-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 6 -wzór umowy.pdf pdf 2031.04 2020-05-26 15:50:00 Proceeding
Regulamin 04_KWO_2020.pdf pdf 1500.01 2020-05-26 15:50:00 Proceeding
Zał. nr 2 formularz cenowy.xlsx xlsx 21.77 2020-05-26 15:50:00 Proceeding
Zał. nr 1 formularz oferty.docx docx 22.12 2020-05-26 15:50:00 Criterion
Zał. nr 2 formularz cenowy.xlsx xlsx 21.77 2020-05-26 15:50:00 Criterion
Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 18.78 2020-05-26 15:50:00 Criterion
Zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 19.28 2020-05-26 15:50:00 Criterion
Zał. nr 5 Grupa kapitałowa.docx docx 17.66 2020-05-26 15:50:00 Criterion
zmiana terminu [02-06-2020].pdf pdf 427.72 2020-06-02 13:35:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert [05_06_2020].pdf pdf 353.32 2020-06-05 14:50:29 Public message
[18_06_2020] zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 386.72 2020-06-18 11:06:51 Public message

Announcements

2020-06-18 11:06 Stanisław Żak Zawiadomienie o wyborze : PHU BEST Jerzy Kowalczyk. Podpisanie umowy w dn. 19-06-2020. Zawiadomienie w załączeniu.

[18_06_2020] zawiado [...].pdf

2020-06-05 14:50 Stanisław Żak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art.15 Regulaminu udzielania zamówień, przekazuje następujące informacje:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)- 54 000,00 zł
Zamawiający informuje, że ze względu na awarię sieci internetowej – niezależnej od Zamawiającego
i z uwagi na prowadzenie postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej, otwarcie ofert zostało przesunięte z godz. 11;15 na godz. 11;45. Stwierdzono, że nie złożono ofert w formie elektronicznej.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert: w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-02 13:35 Stanisław Żak Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert
Zamawiający na podstawie Art. 14 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień, zmienia treść regulaminu konkurencyjnego wyboru ofert (KWO) w zakresie terminu na składanie i otwarcie ofert w rozdz. 10 punkt 9 i rozdz. 11.
Uzasadnienie: Termin na złożenie ofert (Art. 14 ust. 5 Regulaminu)
10) Opis sposobu przygotowania ofert
Było: 9. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”, a także – „nie otwierać przed dniem 03.06.2020 roku przed godziną 11.00” (wpisać termin otwarcia ofert) oraz adres wykonawcy.
Winno być: 9. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”, a także – „nie otwierać przed dniem 05.06.2020 roku przed godziną 11.00” (wpisać termin otwarcia ofert) oraz adres wykonawcy.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.7 Było: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej, w sekretariacie pokój 424 do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11.00. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu otwarcia, tj. 03.06.2020 roku o godz. 11.15 , w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 430.
Winno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającej, w sekretariacie pokój 424 do dnia 05.06.2020 r. do godz. 11.00. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu otwarcia, tj. 05.06.2020 roku o godz. 11.15 , w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 430.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie i warz z niniejszą informacją, stanowią treść regulaminu KWO.

zmiana terminu [02-0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 1 formularz [...].docx

Zał. nr 2 formularz [...].xlsx

Zał. nr 3 Oświadczen [...].docx

Zał. nr 4 Oświadczen [...].docx

Zał. nr 5 Grupa kapi [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673