Proceeding: 75/PN/ZP/D/2020 75/PN/ZP/D/2020 - Dostawy środków kontrastowych

Deadlines:
Posted : 25-05-2020 11:00:00
Placing offers: 30-06-2020 08:15:00
Opening offers : 30-06-2020 08:40:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
75_2020_kontrasty_ogłoszenie_TED 100-239960.pdf pdf 156.91 2020-05-25 11:00:00 Proceeding
75_2020_kontrasty_SIWZ.doc doc 399 2020-05-25 11:00:00 Proceeding
75_2020_kontrasty_SIWZ_FAC.xlsx xlsx 14.7 2020-05-25 11:00:00 Proceeding
75_2020_kontrasty_SIWZ_JEDZ.doc doc 187.5 2020-05-25 11:00:00 Proceeding
75_2020_kontrasty_odp_pyt_1.pdf pdf 1223.08 2020-06-15 16:29:51 Public message
75_2020_ZP-12_kontrasty.pdf pdf 311.62 2020-06-30 14:58:04 Public message
75_2020_kontrasty_wyniki01.pdf pdf 240.9 2020-07-21 14:02:57 Public message

Announcements

2020-07-21 14:02 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych.

75_2020_kontrasty_wy [...].pdf

2020-06-30 14:58 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu zestawienie z otwarcia ofert

75_2020_ZP-12_kontra [...].pdf

2020-06-15 16:29 Maria Dyl-Niedźwiecka W załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ.

75_2020_kontrasty_od [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 526