Proceeding: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”

Deadlines:
Published : 22-05-2020 11:08:00
Placing offers : 02-06-2020 12:00:00
Offers opening : 02-06-2020 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN)  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 02-06-2020 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 02-06-2020 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Ryszard Pawłowski , tel. (59) 863 47 86,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 173.9 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
2 Druk oferty.doc doc 70 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
2.1 Formularz.xls xls 36.5 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
3 Druk oświadczenia.doc doc 57.5 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
4 Druk - klauzula RODO.pdf pdf 448.48 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
5 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 88 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
6 Projekt umowy.pdf pdf 351.71 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
6.1 Załącznik do umowy.pdf pdf 240.31 2020-05-22 11:08:00 Proceeding
2 Druk oferty.doc doc 70 2020-05-22 11:08:00 Criterion
2.1 Formularz.xls xls 36.5 2020-05-22 11:08:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.doc doc 57.5 2020-05-22 11:08:00 Criterion
5 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 88 2020-05-22 11:08:00 Criterion

Announcements

2020-05-22 11:10 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.
2020-05-22 11:09 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej” Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty.doc

2.1 Formularz.xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

5 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
Unlock the form

The number of page views: 414