Proceeding: D/14/2020/cz.1,4,5/A D/14/2020/cz.1,4,5/A Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 21-05-2020 13:23:00
Placing offers: 29-05-2020 10:00:00
Opening offers : 29-05-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 996.62 2020-05-21 13:23:00 Proceeding
D-14-2020-cz.1,4,5-A - UNIEWAŻNIENIE postępowania w cz. 4.pdf pdf 383.3 2020-06-29 14:50:39 Public message
D-14-2020-cz.1,4,5-A - ODRZUCENIE oferty nr 3.pdf pdf 396.14 2020-06-29 12:33:18 Public message
D-14-2020-cz.1,4,5-A - wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 5.pdf pdf 305.36 2020-06-26 08:24:22 Public message
D-14-2020-cz.1,4,5-A - 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 410.67 2020-05-29 12:31:58 Public message

Announcements

2020-06-29 14:50 Roland Spyra Unieważnienie cz. 4 niniejszego postępowania.

D-14-2020-cz.1,4,5-A [...].pdf

2020-06-29 12:33 Roland Spyra Odrzucenie oferty nr 3 z niniejszego postępowania.

D-14-2020-cz.1,4,5-A [...].pdf

2020-06-26 08:24 Roland Spyra Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 5 niniejszego postępowania

D-14-2020-cz.1,4,5-A [...].pdf

2020-05-29 12:31 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-14-2020-cz.1,4,5-A [...].pdf

2020-05-29 12:26 Zamówienia Publiczne UO The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 232