Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.I.271.6.2020 Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 25-05-2020 09:46:00
Placing offers : 07-07-2020 11:00:00
Offers opening : 07-07-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław działając w imieniu własnym i na rzecz zamawiających opisanych szczegółowo w SIWZ ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20104 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843)  pn: Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
InowrocławskaGZ_SIWZ_2021.doc doc 410 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal 1a_Wykaz PPE.xls xls 272 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal 1b_Wykaz PPE.xls xls 406 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 84.5 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 158.5 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42.5 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
InowrocławskaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 222.5 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 170.89 2020-05-25 09:46:00 Proceeding
Zawiadomienie 1..pdf pdf 1190.9 2020-05-29 10:30:10 Public message
Zawiadomienie 2.pdf pdf 1733.11 2020-06-19 10:26:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 847.51 2020-07-07 14:36:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1012.69 2020-08-17 11:50:25 Public message

Announcements

2020-08-17 11:50 Marcin Rychłowski W załączniku publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-07 14:36 Marcin Rychłowski W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-19 10:26 Marcin Rychłowski Zamawiający w załączniku publikuje zawiadomienie udzielające odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Zawiadomienie 2.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-05-29 10:30 Marcin Rychłowski Zamawiający w załączniku publikuje zawiadomienie udzielające odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Zawiadomienie 1..pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1311