Proceeding: GR.273.40.2020 Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie gminy Gniezno

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Posted : 19-05-2020 15:09:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : 25-05-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SST_załącznik Nr 2.doc doc 66 2020-05-19 15:09:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.doc doc 160 2020-05-19 15:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.doc doc 29 2020-05-19 15:09:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie gminy Gniezno Przedmiotem zamówienia jest wykonanie równania i profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie gminy Gniezno. Usługa polegać będzie na równaniu, profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni drogi gruntowej przy użyciu sprzętu: równiarka ( 2 maszyny), walec ( 1 szt) oraz narzędzi ręcznych w miejscach problemowych wykluczających użycie sprzętu (użycie incydentalne).Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1 service Gmina Gniezno
Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
62-200, Gniezno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ( raz na dwa miesiące) Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - rozpoczęcie 48 godzin od otrzymania zamówienia drogą e-mail. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu na miejsce realizacji, ubezpieczenia OC, oznakowania terenu robót , po stronie wykonawcy - wliczone do ceny jednostkowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dysponowany sprzęt - co najmniej 2 równiarki i 1 walec. Proszę potwierdzić wpisując "Dysponuję" (0)
6 Posiadanie uprawnień i sytuacja ekonomiczna - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (0)
Unlock the form

The number of page views - 57

Send a message to buyer