Proceeding: WZP.272.25.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – II etap rozbudowy”

Zamówienia KPIM
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Department: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 19-05-2020 11:36:00
Placing offers: 22-06-2020 10:00:00
Opening offers : 22-06-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowane i przeprowadzane jest na podstawie art. 15 ust.2 ustawy Pzp przez pełnomocnika zamawiającego, tj. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie uchwały nr 11/427/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 - JEDZ.zip zip 87.59 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy WSZ.docx docx 155.31 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz usług.docx docx 108.1 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 111.37 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 111.59 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 156.5 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
SIWZ WSZ Toruń.doc doc 687 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu WSZ.pdf pdf 176.02 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Zał. nr 7 - OPZ.7z 7z 309746.87 2020-05-19 11:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 22.06.2020 r..pdf pdf 214.17 2020-06-22 10:41:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - WSZ.pdf pdf 74.15 2020-06-09 15:24:16 Public message
pytania i odpowiedzi 3 - 5.06.2020 r..pdf pdf 485.67 2020-06-05 13:49:25 Public message
pytania i odpowiedzi 2 - 5.06.2020 r..pdf pdf 389.94 2020-06-05 09:33:40 Public message
modyfikacja 2 - 5.06.2020 r..rar rar 458.01 2020-06-05 09:44:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - WSZ.pdf pdf 81.41 2020-06-04 09:42:55 Public message
pytania i odpowiedzi 1 - 1.06.2020 r..pdf pdf 846.57 2020-06-01 12:08:03 Public message
modyfikacja 1 - 1.06.2020 r..7z 7z 1180.78 2020-06-01 12:30:37 Public message

Announcements

2020-06-22 10:41 Zamówienia KPIM Informacja z otwarcia ofert - 22.06.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-09 15:24 Zamówienia KPIM Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 13:49 Zamówienia KPIM Pytania i odpowiedzi 3 - 5.06.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-06-05 09:44 Zamówienia KPIM Modyfikacja 2 - 5.06.2020 r.

modyfikacja 2 - 5.06 [...].rar

2020-06-05 09:33 Zamówienia KPIM Pytania i odpowiedzi 2 - 5.06.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-06-04 09:42 Zamówienia KPIM Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-01 12:30 Zamówienia KPIM Modyfikacja 1 - 1.06.2020 r.

modyfikacja 1 - 1.06 [...].7z

2020-06-01 12:08 Zamówienia KPIM Pytania i odpowiedzi 1 - 1.06.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1454