Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 148/2020/PN/DZP Zakup licencji na pakiet oprogramowania do obróbki graficznej w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR

Deadlines:
Published : 15-05-2020 14:06:00
Placing offers : 28-05-2020 10:00:00
Offers opening : 28-05-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 232.47 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 355 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 339 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 333 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 202.42 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy.doc doc 326.5 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 4859.22 2020-05-15 14:06:00 Proceeding
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert nr 1.pdf pdf 319.13 2020-05-21 13:14:56 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 121.39 2020-05-21 13:14:56 Public message
Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 203.05 2020-05-25 14:38:18 Public message
Zmiana treści SIWZ nr 1.pdf pdf 359.32 2020-05-25 14:38:18 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2.pdf pdf 121.39 2020-05-25 14:38:18 Public message
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert nr 2.pdf pdf 315.62 2020-05-25 14:38:18 Public message
Odpowiedzi na pytnia nr 1.pdf pdf 334.95 2020-05-25 14:38:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 548.25 2020-05-29 10:50:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 714.72 2020-06-02 14:26:57 Public message

Announcements

2020-06-02 14:26 Magdalena Zawisza Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-05-29 10:50 Magdalena Zawisza Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-25 14:38 Magdalena Zawisza Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytnia [...].pdf

2020-05-25 14:38 Magdalena Zawisza Zmiana treści SIWZ

Zmieniony Załącznik [...].pdf

Zmiana treści SIWZ n [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Przesunięcie terminu [...].pdf

2020-05-21 13:14 Magdalena Zawisza Zmiana SIWZ nr 1

Przesunięcie terminu [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503