Proceeding: ZP-20-055BN PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

Deadlines:
Posted : 13-05-2020 13:11:00
Placing offers: 25-05-2020 08:00:00
Opening offers : 25-05-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications


  Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  ZOSTAŁ DOPRECYZOWANY W ROZDZIALE VII SIWZ.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do pobrania.doc doc 195 2020-05-13 13:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 931.45 2020-05-13 13:11:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 563.48 2020-05-13 13:11:00 Proceeding
20.05.2020r. Korekta ogłoszenia.pdf pdf 206.31 2020-05-20 11:46:30 Public message
20.05.2020r. Zmiana terminu.pdf pdf 264.71 2020-05-20 11:46:30 Public message
Pytania.pdf pdf 352.34 2020-05-20 07:03:50 Public message

Announcements

2020-05-20 11:46 Bożena Radek 20.05.2020r. Korekta Ogłoszenia
20.05.2020r. Zmiana terminu otwarcia ofert

20.05.2020r. Korekta [...].pdf

20.05.2020r. Zmiana [...].pdf

2020-05-20 07:03 Bożena Radek Pytania

Pytania.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 119

Send a message to buyer