Proceeding: UU/05/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym ubezpieczeniu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Master” Odpady i Energia Sp. z o.o. w zakresie: I. Ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC II. Ubezpieczenie pojazdów w zakresie AC III. Ubezpieczenie NNW

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 13-05-2020 12:38:00
Placing offers: 26-05-2020 10:00:00
Opening offers : 26-05-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - ubezpieczenie.pdf pdf 3479.1 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
SIWZ - ubezpieczenie.pdf pdf 5433.93 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 66 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.18 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3.pdf pdf 915.63 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Istotne postanowienia - załącznik nr 4.pdf pdf 567.24 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 5.pdf pdf 2570.08 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Pzrebieg ubezpieczenia - załącznik nr 6.pdf pdf 245.98 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Druk zgłoszenie szkody - załącznik nr 7.pdf pdf 553.8 2020-05-13 12:38:00 Proceeding
Odpowiedzi ubezpieczenie 19.05.2020 r..pdf pdf 751.84 2020-05-19 15:38:04 Public message
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.18 2020-05-19 15:49:21 Public message
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 66 2020-05-19 15:49:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2020 r..pdf pdf 104.43 2020-05-26 13:20:18 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 131.46 2020-05-29 14:43:27 Public message

Announcements

2020-05-29 14:43 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Wybór Wykonawcy.pdf

2020-05-26 13:20 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-19 15:49 Szymon Łakota Wersja edytowalna załączników.

załącznik nr 2 ośw.d [...].docx

Załącznik nr 1 - For [...].doc

2020-05-19 15:38 Szymon Łakota Szanowni Państwo

W załączeniu odpowiedzi na pytania z dnia 19.05.2020 r.
UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert na dzień 26 maja 2020 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert na dzień 26 maja 2020 r. godzina 10:05

Odpowiedzi ubezpiecz [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406