Proceeding: ZP/14/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych; 539343-N-2020

Deadlines:
Posted : 13-05-2020 09:09:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : 25-05-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał_1.1-1.7_Formularz_asortymentowo_cenowy20052020.xlsx xlsx 39.91 2020-05-20 12:26:08 Proceeding
SIWZ20052020.pdf pdf 220.88 2020-05-20 12:26:08 Proceeding
Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 63.32 2020-05-19 13:09:32 Proceeding
Zmiana_terminu.pdf pdf 86.45 2020-05-19 13:09:27 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 125.81 2020-05-13 09:09:00 Proceeding
Zał_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 50 2020-05-13 09:09:00 Proceeding
Zał_3_Projekt_umowy.doc doc 92.5 2020-05-13 09:09:00 Proceeding
Zał_2_JEDZ_espd-request.zip zip 89.3 2020-05-13 09:09:00 Proceeding
Zał_1_Oferta.doc doc 97.5 2020-05-13 09:09:00 Proceeding
wyjasnienia_20052020.pdf pdf 105.69 2020-05-21 06:35:36 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_20052020.pdf pdf 62.14 2020-05-20 12:25:18 Public message
Zał_1.1-1.7_Formularz_asortymentowo_cenowy20052020.xlsx xlsx 39.91 2020-05-20 12:25:18 Public message
SIWZ20052020.pdf pdf 220.88 2020-05-20 12:25:18 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 63.32 2020-05-19 13:12:40 Public message
Zmiana_terminu.pdf pdf 86.45 2020-05-19 13:12:40 Public message
wyjasnienia_2020.pdf pdf 105.69 2020-05-18 13:16:41 Public message

Announcements

2020-05-21 06:35 Karolina Potopowicz W załączeniu wyjaśnienia do pytań.

wyjasnienia_20052020 [...].pdf

2020-05-20 12:25 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przesyła w załączeniu wyjaśnienia z dnia 20.05.2020r wraz z poprawionym formularzem asortymentowo-cenowym.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zał_1.1-1.7_Formular [...].xlsx

SIWZ20052020.pdf

2020-05-19 13:12 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, iż zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert: 25.05.2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert: 25.05.2020 godz. 09:30

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_terminu.pdf

2020-05-18 13:16 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przesyła w załączeniu wyjaśnienia z dnia 18.05.2020r

wyjasnienia_2020.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 74

Send a message to buyer