Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.

Deadlines:
Published : 08-05-2020 19:29:00
Placing offers : 27-05-2020 12:00:00
Offers opening : 27-05-2020 12:15:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 18-05-2020 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 18-05-2020 r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok.109. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński, tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80. 

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Projekt budowlany....pdf pdf 3838.15 2020-05-09 08:42:52 Proceeding
3 Przedmiar robót..pdf pdf 97.45 2020-05-09 08:43:03 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa..pdf pdf 175.96 2020-05-08 19:29:00 Proceeding
4 Druk oferty..doc doc 73.5 2020-05-08 19:29:00 Proceeding
5 Druk oswiadczenia..doc doc 61 2020-05-08 19:29:00 Proceeding
6 Klauzula RODO..doc doc 74 2020-05-08 19:29:00 Proceeding
7 Druk oswiadczenia RODO..doc doc 61.5 2020-05-08 19:29:00 Proceeding
8 Prokjet umowy.pdf pdf 130.96 2020-05-25 08:35:28 Proceeding
3 Przedmiar robót - modyfikacja.pdf pdf 92.47 2020-05-20 13:42:41 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.modyfikacja.pdf pdf 346.63 2020-05-20 13:44:54 Proceeding
4 Druk oferty..doc doc 73.5 2020-05-08 19:29:00 Criterion
5 Druk oswiadczenia..doc doc 61 2020-05-08 19:29:00 Criterion
7 Druk oswiadczenia RODO..doc doc 61.5 2020-05-08 19:29:00 Criterion
0 Modyfikacja 1 Specyfikacji.pdf pdf 141.22 2020-05-20 13:48:15 Public message
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.modyfikacja.pdf pdf 346.63 2020-05-20 13:48:15 Public message
3 Przedmiar robót - modyfikacja.pdf pdf 92.47 2020-05-20 13:48:15 Public message
ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf pdf 205.03 2020-06-19 14:16:07 Public message

Announcements

2020-06-19 14:16 Dział Zamówień
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadanie pn.: Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HINC” Michał Hinc,
ul. Sambora 17/5, 83-300 Kartuzy.


Cena ofertowa gross – 183.505,86 zł.


ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2020-05-20 13:48 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. III Specyfikacji Przetargowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 PE100RC PN10 ø 110 mm,
2) budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR17 PN10 ø 63 mm,
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur dwuwarstwowych PE SDR17 PE100RC PN10 ø 110 mm,
4) budowę zbiorników: przepompowni ścieków i komory zasuw, bez wyposażenia,
5) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200 mm,
6) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC Ø 160 mm,
7) budowę studni kanalizacyjnych betonowych Dn 1200 mm – 6 kpl., w tym 2 kpl. na istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm,
8) budowę studni kanalizacyjnych PVC Dn 400 mm – 18 kpl., w tym 1 kpl. na istniejącym (czynnym) przewodzie kanalizacyjnym Dn 200 mm,
9) włączenie istniejącego (czynnego) przewodu kanalizacyjnego (1 szt.) do budowanej studni kanalizacyjnej PVC Dn 400 mm,
10) likwidacja/demontaż przewodów kanalizacyjnych, zgodnie z przedmiarem robót,
11) odwodnienie wykopów agregatem odwodnieniowym, w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych,
12) odtworzenie terenów nieutwardzonych,
13) tymczasowe odtworzenie nawierzchni utwardzonych.
3. Szczegóły robót budowlanych określa Projekt oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik do Specyfikacji.
4. Wykonawca wyceni roboty budowlane, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zawartymi w nim wielkościami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z harmonogramem rzeczowofinansowym, o którym mowa w projekcie umowy.
6. Wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia Zamawiający, które przekaże protokolarnie Wykonawcy.
7. Zamawiający we własnym zakresie wyposaży i uruchomi przepompownię ścieków wraz
z komorą zasuw.
8. Opłatę za zajęcie: pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych w celu budowy sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej poniesie ZAMAWIAJĄCY.
9. Opłatę roczną za umieszczenia urządzenia (sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym lub terenie niestanowiącym pasa drogi publicznej albo drodze niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, poniesie ZAMAWIAJĄCY.
10. Zamawiający we własnym zakresie dokona geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego i jego inwentaryzacji powykonawczej.
11. Zamawiający zapewni przepompowanie lub odpompowanie ścieków podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający we własnym zakresie dokona odtworzenia nawierzchni utwardzonych, w celu przekazania zarządcy drogi i terenów zajętych pod realizację przedmiotu zamówienia.
13. Rozliczenie za pompowanie wody nastąpi zgodnie z zapisami w dzienniku pompowań, prowadzonym przez Wykonawcę, a potwierdzonymi przez Zamawiającego. Zamawiający ustala cenę 1 motogodziny odwodnienia wykopów agregatem odwodnieniowym – 64,00 zł net (słownie: sześćdziesiąt cztery złote 00/100) + VAT.
14. Zamawiający udostępni pobór wody w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
15. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia należy segregować zgodnie
z kodami odpadów. Wywiezienie odpadów skalkulować na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. teren oczyszczalni ścieków przy ul. Pionierów 23, w odległości ok. 800,0 m o terenu budowy.
16. Zamawiający wywiezie odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku.
17. Nie wyszczególnione w Specyfikacji prawa oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zapisano w projekcie umowy.

• przedmiaru robót, załącznik nr 3 do Specyfikacji,
• zmianie terminu składania ofert z dnia 22.05.2020 r. na dzień 27.05.2020 r.

0 Modyfikacja 1 Spec [...].pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].pdf

3 Przedmiar robót - [...].pdf

2020-05-15 14:04 Dział Zamówień
Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie p.n.:
„Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie terminu składania ofert z dnia 18.05.2020 r.
na dzień 22.05.2020 r.

2020-05-08 19:31 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

4 Druk oferty..doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

5 Druk oswiadczenia. [...].doc

(0)
5 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób. Attachment required

7 Druk oswiadczenia [...].doc

(0)
6 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
8 Zapoznałem się z REGULAMINEM. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1155