Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-24/20 Dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, parametrów krytycznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach oraz materiałów kontrolnych do oznaczeń laboratoryjnych AE/ZP-27-24/20

Deadlines:
Published : 08-05-2020 11:31:00
Placing offers : 16-06-2020 10:00:00
Offers opening : 16-06-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9. Załącznik Nr 6.1-6.8 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

10. Załącznik Nr 7 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 103.5 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 265.86 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 755.22 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 135.5 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.22 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.08 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 40.5 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1-6.8.xls xls 160 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.docx docx 19.14 2020-05-08 11:31:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.05 2020-05-22 14:31:31 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.PDF PDF 4082.25 2020-05-22 14:31:31 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.05 2020-05-22 14:32:30 Public message
Załącznik Nr 1 PO ZMIANIE.xls xls 135.5 2020-05-22 14:36:18 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 9378.44 2020-06-02 10:46:17 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 3.PDF PDF 404.04 2020-06-04 14:05:08 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 4.PDF PDF 368.7 2020-06-05 12:30:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 390.68 2020-06-16 14:02:32 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1523.46 2020-07-27 14:53:04 Public message

Announcements

2020-07-27 14:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-06-16 14:02 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 12:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-04 14:05 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-06-02 10:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-05-22 14:36 Zamówienia Publiczne Załącznik Nr 1 do SIWZ zmieniony po dokonanej zmianie treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 PO ZM [...].xls

2020-05-22 14:32 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-05-22 14:31 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 1 do SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3036