Proceeding: ZP/35/ZCO/2020 Dostawa produktów leczniczych

Deadlines:
Posted : 07-05-2020 12:25:00
Placing offers: 16-06-2020 10:00:00
Opening offers : 16-06-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.03 2020-05-07 12:25:00 Proceeding
35. SIWZ.doc doc 520.5 2020-05-07 12:25:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 81.62 2020-05-07 12:25:00 Proceeding
espd-request - JEDZ.zip zip 83.46 2020-05-07 12:25:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 236.06 2020-06-16 13:57:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.25 2020-06-09 14:17:35 Public message
Modyfikacja załącznika nr 3a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dotyczy pakietu nr 6.pdf pdf 92.78 2020-06-05 13:32:17 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i twarcia ofert.pdf pdf 91.4 2020-06-05 13:19:02 Public message
4_Modyfikacja zał nr 3a w zakresie pakietu nr 6.doc doc 265.5 2020-06-05 13:45:28 Public message
Zmiana nr konta.pdf pdf 93.5 2020-06-01 14:05:21 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 753.35 2020-05-26 09:14:14 Public message

Announcements

2020-06-16 13:57 Aneta Kowal Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2020-06-09 14:17 Aneta Kowal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 13:45 Aneta Kowal Zmodyfikowany załącznik nr 3a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 6

4_Modyfikacja zał nr [...].doc

2020-06-05 13:32 Aneta Kowal Informacja o modyfikacji załącznika nr 3a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 6

Modyfikacja załączni [...].pdf

2020-06-05 13:19 Aneta Kowal Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-06-01 14:05 Aneta Kowal UWAGA!!!!ZMIANA NUMERU KONTA

Zmiana nr konta.pdf

2020-05-26 09:14 Aneta Kowal Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 441