Proceeding: TZPiZI.262/02/D/20. Dostawa pn.: zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem w roku 2020 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ( w okresie 12 miesięcy).

Deadlines:
Published : 05-05-2020 13:19:00
Placing offers : 15-05-2020 10:00:00
Offers opening : 15-05-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zam. leki i mat. opat. 2020.pdf pdf 701.09 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zakup leków i mat. opat. 2020.pdf pdf 2058.81 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 1 formularz oferty leki i mat. opatru. 2020 r..docx docx 37.62 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 2 do nr 6 lek. i mat. opatr. 2020.docx docx 41.26 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 7 umowa lek. i mat. opatr. 2020.pdf pdf 1727.75 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 8 do nr 13 for. asor.-cen. lek. i mat. opatr. 2020.docx docx 68.51 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 14 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 02.12.2019.pdf pdf 310.68 2020-05-05 13:19:00 Proceeding
SIWZ zał. 2 do nr 6 lek. i mat. opatr. 2020-a.docx docx 41.19 2020-05-05 14:00:48 Public message
Odp. na pyt umowa po mod. KMBT_215_00953.pdf pdf 8507.59 2020-05-12 08:39:03 Public message
Odp. na pyt. KMBT_215_00952.pdf pdf 4675.58 2020-05-12 08:39:03 Public message
Inf. z otw. ofert leki i mat. opatr. 2020.pdf pdf 1791.83 2020-05-15 12:43:23 Public message
Inf. z otw. ofert leki i mat. opatr. 2020.pdf pdf 1791.83 2020-05-15 12:43:23 Public message
Wybór ofert KMBT_215_00981.pdf pdf 2007.39 2020-05-27 11:35:08 Public message
Ogłoszenie BZP nr 510114135.pdf pdf 687.2 2020-06-29 12:52:24 Public message

Announcements

2020-06-29 12:52 Katarzyna Szewczyńska Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia - Dostawy.

Ogłoszenie BZP nr 51 [...].pdf

2020-05-27 11:35 Katarzyna Szewczyńska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Wybór ofert KMBT_215 [...].pdf

2020-05-15 12:43 Katarzyna Szewczyńska Informacja z otwarcia ofert

Inf. z otw. ofert le [...].pdf

Inf. z otw. ofert le [...].pdf

2020-05-12 08:39 Katarzyna Szewczyńska Odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ oraz modyfikacja wzoru umowy zał. nr 7 do SIWZ

Odp. na pyt umowa po [...].pdf

Odp. na pyt. KMBT_21 [...].pdf

2020-05-05 14:00 Katarzyna Szewczyńska Zamawiający jeszcze raz publikuje załączniki od nr 2 do nr 6 omyłkowo opublikowano załączniki z błędem

SIWZ zał. 2 do nr 6 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838