Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IT.271.26.2020.MM Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 05-05-2020 08:43:00
Placing offers : 21-05-2020 10:00:00
Offers opening : 21-05-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 536393-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.pdf pdf 157.5 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
SIWZ Hetmańska.docx docx 157.36 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ _ Formularz oferowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenia.docx docx 23.69 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie Grupa Kapitałowa.docx docx 18.79 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Projekt_Budowlany.zip zip 16378.99 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ_ Wzór umowy.doc doc 287.5 2020-05-05 08:43:00 Proceeding
Informacja komisji z otwarcia ofert.doc doc 57.5 2020-05-21 11:20:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaPL.pdf pdf 250.25 2020-05-26 14:51:21 Public message

Announcements

2020-05-26 14:51 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-05-26 14:46 Tomasz Witaszczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2020-05-21 11:20 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia.

Informacja komisji z [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 942