Proceeding: CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP Zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Zwoleńskiego i Miasta Ostrołęki - tura VIII.

Deadlines:
Published : 04-05-2020 13:08:00
Placing offers : 16-06-2020 10:00:00
Offers opening : 16-06-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
(1) formularz oferty_21.docx docx 144.78 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
0_siwz_21.pdf pdf 365.41 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
JEDZ.docx docx 57.08 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 203.96 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał.2a-2e OPZ.rar rar 5607.51 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał. 3a do SIWZ_Umowa.pdf pdf 260.6 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał. 3b do SIWZ_Umowa.pdf pdf 261.46 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał. 3c do SIWZ_Umowa.pdf pdf 277.36 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał. 3d do SIWZ_Umowa.pdf pdf 259.68 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
zał. 3e do SIWZ_Umowa.pdf pdf 288.74 2020-05-04 13:08:00 Proceeding
Sprostowanie.pdf pdf 71.32 2020-05-04 13:30:04 Public message
Sprostowanie wersja opublikowana w dniu 06.05.2020 r..pdf pdf 68.13 2020-05-06 13:30:41 Public message
19.05.2020 zmiana SIWZ.pdf pdf 378.2 2020-05-19 12:22:11 Public message
walidacja bdot statystyka.pdf pdf 857.5 2020-05-25 15:17:43 Public message
walidacja gesut statystyka.pdf pdf 227.31 2020-05-25 15:17:43 Public message
wyjasnieania tresci SIWZ z dnia 25.05.2020.pdf pdf 380.35 2020-05-25 15:17:43 Public message
29.05.2020 zmiana treści Siwz.pdf pdf 566.45 2020-05-29 15:52:11 Public message
zal_nr 2 do zal_2a do SIWZ_Skanowanie_Powiat Otwocki.pdf pdf 65.52 2020-05-29 15:52:11 Public message
zmiana ogłoszenia wysłana 29.05.2020.pdf pdf 78.55 2020-05-29 15:53:52 Public message
2020-OJS106-257653-pl.pdf pdf 75.03 2020-06-04 08:07:06 Public message
oswiadcznie o grupie kapitalowej.docx docx 62.59 2020-06-17 15:05:28 Public message
informacja z otwarcia ofert 16.06.2020 r_.pdf pdf 296.3 2020-06-17 15:05:28 Public message
Informacja o unieważnieniu cz I i III zamówienia.pdf pdf 451.6 2020-07-14 11:12:26 Public message
Informacja o wyborze część II ,IV,V zamówienia.pdf pdf 463.01 2020-07-15 15:50:35 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_cz.II i IV_VIII tura cyfryzacji.pdf pdf 121.5 2020-08-25 09:44:44 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 21.09.2020.pdf pdf 131.1 2020-09-21 11:27:56 Public message

Announcements

2020-09-21 11:27 Ada Pisarska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-25 09:44 Luiza Buze Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.II i IV

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-15 15:50 Ada Pisarska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
o wykonawcach wykluczonych z postępowania i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
dla części II,IV,V zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-14 11:12 Ada Pisarska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono w części I i III zamówieniaInformacja o unieważ [...].pdf

2020-06-17 15:05 Ada Pisarska Informacja z otwarcia ofert

oswiadcznie o grupie [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-04 08:07 Marta Kowalczyk Zmiana ogłoszenia - wersja opublikowana dnia 03.06.2020 r.

2020-OJS106-257653-p [...].pdf

2020-05-29 15:53 Ada Pisarska Zmiana ogłoszenia wysłana dnia 29.05.2020

zmiana ogłoszenia wy [...].pdf

2020-05-29 15:52 Ada Pisarska Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

29.05.2020 zmiana tr [...].pdf

zal_nr 2 do zal_2a d [...].pdf

2020-05-25 15:17 Ada Pisarska wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

walidacja bdot staty [...].pdf

walidacja gesut stat [...].pdf

wyjasnieania tresci [...].pdf

2020-05-19 12:22 Ada Pisarska Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

19.05.2020 zmiana SI [...].pdf

2020-05-06 13:30 Ada Pisarska Sprostowanie - wersja opublikowana dnia 06.05.2020 r.

Sprostowanie wersja [...].pdf

2020-05-04 13:30 Ada Pisarska Sprostowanie

Sprostowanie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1581