Proceeding: D/14/2020 D/14/2020 Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli na potrzeby Działu Technicznego

Roland Spyra
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 05-05-2020 15:12:00
Placing offers: 14-05-2020 10:00:00
Opening offers : 14-05-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 1097.6 2020-05-05 15:12:00 Proceeding
D-14-2020 cz. 3 - UNIEWAŻNIENIE postępowania.pdf pdf 383.74 2020-07-22 08:52:33 Public message
D-14-2020 - ODRZUCENIE oferty nr 4 z cz. 3.pdf pdf 401.45 2020-07-14 09:30:47 Public message
D-14-2020 cz. 3 - Unieważnienie WNO.pdf pdf 385.33 2020-07-02 14:04:11 Public message
D-14-2020 cz. 2,3 - wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 307.52 2020-06-05 14:49:26 Public message
D-14-2020 - ODRZUCENIE oferty nr 1.pdf pdf 392.67 2020-05-19 10:11:25 Public message
D-14-2020 cz. 1,4,5 - UNIEWAŻNIENIE postępowania.pdf pdf 385.69 2020-05-19 10:16:22 Public message
D-14-2020 - 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 427.81 2020-05-14 14:14:58 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.zip zip 740.68 2020-05-11 09:45:35 Public message

Announcements

2020-07-22 08:52 Roland Spyra Unieważnienie postępowania w części nr 3

D-14-2020 cz. 3 - UN [...].pdf

2020-07-14 09:30 Roland Spyra Odrzucenie oferty nr 4 z części nr 3 przedmiotowego postępowania

D-14-2020 - ODRZUCEN [...].pdf

2020-07-02 14:04 Roland Spyra Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 3 niniejszego postępowania.

D-14-2020 cz. 3 - Un [...].pdf

2020-06-05 14:49 Roland Spyra Wybór najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 niniejszego postępowania

D-14-2020 cz. 2,3 - [...].pdf

2020-05-19 10:16 Roland Spyra Unieważnienie postępowania w części nr 1, 4 i 5

D-14-2020 cz. 1,4,5 [...].pdf

2020-05-19 10:11 Roland Spyra Odrzucenie oferty nr 1

D-14-2020 - ODRZUCEN [...].pdf

2020-05-14 14:14 Roland Spyra Protokół z otwarcia ofert

D-14-2020 - 03. Prot [...].pdf

2020-05-11 09:45 Roland Spyra Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 458