Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/2020 Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 04-05-2020 13:15:00
Placing offers : 26-06-2020 09:00:00
Offers opening : 26-06-2020 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformazakupowa.pl.

W przypadku awarii lub niedostępności platformy strony postępowania komunikować się będą za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 305 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
zal 1.doc doc 114.5 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
zal 2.xlsx xlsx 370.34 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
zal 3.doc doc 100 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
zal 4.doc doc 184 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
2020-OJS086-204083-pl.pdf pdf 1469.78 2020-05-04 13:15:00 Proceeding
zmiana terminu.pdf pdf 182.84 2020-05-29 13:32:13 Public message
2020-OJS106-256644-pl.pdf pdf 67.55 2020-06-03 13:18:55 Public message
zal 3 v2.doc doc 106.5 2020-06-03 13:20:58 Public message
zal 2 v2.xlsx xlsx 370.93 2020-06-03 13:20:58 Public message
zal 1 v2.doc doc 115.5 2020-06-03 13:20:58 Public message
pytania.pdf pdf 7302.5 2020-06-03 13:20:58 Public message
zal 1 v3.doc doc 114.5 2020-06-05 14:28:36 Public message
zal 2 v3.xlsx xlsx 370.57 2020-06-05 14:28:36 Public message
pytania - sprostowanie.pdf pdf 2373.67 2020-06-05 14:28:36 Public message
2020-OJS114-276521-pl.pdf pdf 67.64 2020-06-15 10:00:59 Public message
pytania - sprostowanie 2.pdf pdf 281.49 2020-06-10 14:25:13 Public message
otwarcie 05 2020.pdf pdf 218.33 2020-06-26 14:59:47 Public message
otwarcie 05 2020 zal 1.pdf pdf 319.43 2020-06-26 14:59:47 Public message
wynik.zip zip 577.8 2020-08-21 14:44:18 Public message

Announcements

2020-08-21 14:44 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wynik.zip

2020-06-26 14:59 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza Protokół z publicznego otwarcia ofert wraz z załącznikiem.

otwarcie 05 2020.pdf

otwarcie 05 2020 zal [...].pdf

2020-06-15 10:00 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

2020-OJS114-276521-p [...].pdf

2020-06-10 14:25 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza sprostowanie wyjaśnień treści SIWZ z dn. 03.06.2020r.

pytania - sprostowan [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 14:28 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza sprostowanie wyjaśnień treści SIWZ z dn. 03.06.2020r. wraz z załącznikami.

zal 1 v3.doc

zal 2 v3.xlsx

pytania - sprostowan [...].pdf

2020-06-03 13:20 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikami.

zal 3 v2.doc

zal 2 v2.xlsx

zal 1 v2.doc

pytania.pdf

2020-06-03 13:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

2020-OJS106-256644-p [...].pdf

2020-05-29 13:32 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin to: 19.06.2020r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:05. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

zmiana terminu.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3091