Proceeding: D/15/2020 Zakup fabrycznie nowego pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony, typu furgon, w wersji brygadowej (kierowca plus 6 osób)

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 30-04-2020 09:21:00
Placing offers: 15-05-2020 10:00:00
Opening offers : 15-05-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
D-15-2020 - SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 674.33 2020-04-30 09:21:00 Proceeding
D-15-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 609.49 2020-06-05 11:14:04 Public message
D-15-2020 Odrzucenie oferty nr 1.pdf pdf 546.7 2020-05-18 14:26:54 Public message
D-15-2020 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 510.67 2020-05-15 14:17:56 Public message
D-15-2020 Modyfikacja umowy i pytania, odpowiedzi - 2.zip zip 460.36 2020-05-08 14:05:46 Public message
D-15-2020 Uzupełnienie pisma o sygn DZP-381-2020.zip zip 398.71 2020-05-05 14:59:36 Public message
D-15-2020 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.zip zip 549.21 2020-05-05 13:03:35 Public message

Announcements

2020-06-05 11:14 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty

D-15-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-05-18 14:26 Zamówienia Publiczne UO D-15-2020 Odrzucenie oferty nr 1

D-15-2020 Odrzucenie [...].pdf

2020-05-15 14:17 Zamówienia Publiczne UO D-15-2020 Protokół z otwarcia ofert

D-15-2020 03. Protok [...].pdf

2020-05-08 14:05 Zamówienia Publiczne UO Modyfikacja umowy i pytania, odpowiedzi - 2

D-15-2020 Modyfikacj [...].zip

2020-05-05 14:59 Zamówienia Publiczne UO Uzupełnienie pisma o sygnaturze: L.dz. DZP: 381/2020 z dnia 05.05.2020.

D-15-2020 Uzupełnien [...].zip

2020-05-05 13:03 Zamówienia Publiczne UO D-15-2020 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.

D-15-2020 Pytania i [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 483