Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/PN/2020 Dostawa elektrod, szczypczyków oraz jednorazowych zestawów do przezskórnych zabiegów kręgosłupa dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 23-04-2020 13:59:00
Placing offers : 30-04-2020 11:00:00
Offers opening : 30-04-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
533828-N-2020 ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 135.49 2020-04-23 13:59:00 Proceeding
SIWZ 04_PN_2020 - zatwierdz. 23_04_2020.pdf pdf 7759.01 2020-04-23 13:59:00 Proceeding
Zał. nr 3 - wzór umowy 04_PN_2020.pdf pdf 3595.63 2020-04-23 13:59:00 Proceeding
załącznik nr 4 -opis przedmiotu zamówienia.docx docx 26.4 2020-04-23 13:59:00 Proceeding
_Zal nr 2 do SIWZ (002).docx docx 18.52 2020-04-23 13:59:00 Criterion
_Zal nr 2a Oswiadczenie (002).docx docx 18.87 2020-04-23 13:59:00 Criterion
_Zal nr 2b do SIWZ Oswiadczenie o gr_kapitalowej (002).docx docx 16.29 2020-04-23 13:59:00 Criterion
Zal nr 1 Formularz oferty 04 -B.K. 22-04-2020.docx docx 34.12 2020-04-23 13:59:00 Criterion
załącznik nr 4 -opis przedmiotu zamówienia.docx docx 26.4 2020-04-23 13:59:00 Criterion
Informacja z otwarcia [30-04-2020].pdf pdf 327.37 2020-04-30 13:25:51 Public message

Announcements

2020-04-30 13:25 Stanisław Żak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje następujące informacje:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)- 636 184,00 zł
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert: w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

_Zal nr 2 do SIWZ (0 [...].docx

_Zal nr 2a Oswiadcze [...].docx

_Zal nr 2b do SIWZ O [...].docx

Zal nr 1 Formularz o [...].docx

załącznik nr 4 -opis [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651