Proceeding: UKW/DZP-281-D-26/2020 Dostawa aparatury

Deadlines:
Posted : 12-05-2020 09:16:00
Placing offers: 19-06-2020 10:00:00
Opening offers : 19-06-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Dostawa aparatury 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości
szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy P z p. 

Nr sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2020

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1.Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 08.05.2020 r.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS092-219012-pl.pdf pdf 177.68 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI_SIWZ IV części.pdf pdf 1123.53 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI - Załączniki 2A-2B_ OPZ.pdf pdf 837.89 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI_Załączniki do SIWZ nr 2A_2D.doc doc 337 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI_Załączniki do SIWZ nr 1A_1D.doc doc 303.5 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI - Załącznik nr 1_KG.pdf pdf 619.6 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
DO PUBLIKACJI - Załącznik nr 5 _WU.pdf pdf 704.89 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
espd-request.zip zip 86.81 2020-05-12 09:16:00 Proceeding
PYTANIA I_262020.pdf pdf 656.21 2020-05-18 10:44:45 Proceeding
Informacja z otwarcia_262020.pdf pdf 239.53 2020-06-22 17:22:08 Public message
Unieważnienie 262020.pdf pdf 229.03 2020-06-25 16:28:12 Public message

Announcements

2020-06-25 16:28 Anna Kościelna Unieważnienie postępowania

Unieważnienie 262020 [...].pdf

2020-06-22 17:22 Anna Kościelna Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416