Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: (11) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - RDF

Adrian Pobłocki
Eko Dolina Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 17-04-2020 11:16:00
Placing offers : 04-05-2020 13:30:00
Offers opening : 04-05-2020 14:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS076-180152-pl.pdf pdf 333.76 2020-04-20 11:36:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 70.58 2020-04-20 11:36:11 Proceeding
ooz.pdf pdf 252.82 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
załączniki edytowalne nr 1,3,3A,3B.docx docx 46.67 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
siwz gotowy.pdf pdf 1465.23 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
sprostowanie ooz wysłane.pdf pdf 74.11 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
zal. nr 2 - JEDZ.doc doc 181.5 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
zał. nr 2A - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 310.68 2020-04-17 11:16:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 1258.35 2020-04-28 12:58:32 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 366.59 2020-05-04 14:44:08 Public message
Uniewaznienie postępowania na cz. 6 i 7.pdf pdf 220.75 2020-05-13 11:53:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 398.24 2020-05-18 10:27:20 Public message

Announcements

2020-05-18 10:27 Adrian Pobłocki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1-5

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-05-13 11:53 Adrian Pobłocki Unieważnienie postępowania na część 6 i 7

Uniewaznienie postęp [...].pdf

2020-05-04 14:44 Adrian Pobłocki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 931