Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 09/2020/ZP Remont budynku nr 3 – kaplicy szpitalnej - na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – roboty zewnętrzne

Deadlines:
Published : 15-04-2020 16:21:00
Placing offers : 08-05-2020 09:30:00
Offers opening : 08-05-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dopuszcza komunikację zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem


UWAGA

W dniu 22.04.2020 r. w załącznikach poniżej, Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 28.04.2020 r. w załącznikach poniżej, Zamawiający zamieścił Wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (m.in. dołączono  nowy przedmiar "Instalacje elektryczne" oraz zmieniono datę otwarcia ofert na 08.05.2020 r.)

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Badania stratygraficzne.pdf pdf 25028.54 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Decyzja WM.pdf pdf 3077.5 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
EKSPERTYZA_KON_SZPITAL_KAPLICA_3.pdf pdf 2400.35 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Ogłoszenie bzp.pdf pdf 409.64 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.pdf pdf 1966.65 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Projekty wykonawcze.zip zip 87909.24 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 455.95 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
SIWZ_09_2020_ZP_Kaplica.doc doc 306.5 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Specyfikacje techniczne.zip zip 2626.73 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Wzór umowy wraz z załącznikiem.zip zip 173.73 2020-04-15 16:21:00 Proceeding
Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 22.04.2020 r..doc doc 57 2020-04-22 08:59:54 Proceeding
Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020 r..doc doc 73.5 2020-04-28 12:41:10 Proceeding
Zał. do Wyjaśnień i zmiany treści SIWZ z 28.04.2020 r. Przedmiar_elektryczna.pdf pdf 203.42 2020-04-28 12:41:10 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert_08.05.2020.doc doc 50 2020-05-08 11:57:27 Public message
Wybór_strona.doc doc 64 2020-06-17 14:53:26 Public message

Announcements

2020-06-17 14:53 Nina Sobczyk Zamawiający, w załączniku poniżej zamieścił informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu z dnia 17.06.2020 r.

Wybór_strona.doc

2020-05-08 11:57 Nina Sobczyk Zamawiający, w załączniku zamieścił informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 08.05.2020 r.

Informacja_z_otwarci [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1361