Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/PN/2020 Na dostawę leków, pasków testujących do oznaczania poziomu glukozy we krwi, płynów kontrolnych oraz użyczenie glukometrów dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 10-04-2020 11:50:00
Placing offers : 20-04-2020 10:00:00
Offers opening : 20-04-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kopia zał nr 4 - asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 19.39 2020-04-10 11:50:00 Proceeding
SIWZ 03_PN-2020 - paski glukometr.pdf pdf 9417.16 2020-04-10 11:50:00 Proceeding
Zał. 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 3223.72 2020-04-10 11:50:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 530938-N-2020.pdf pdf 3820.82 2020-04-10 12:34:39 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 344.84 2020-04-10 12:34:39 Proceeding
Kopia zał nr 4 - asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 19.39 2020-04-10 11:50:00 Criterion
Załącznik-nr-1-do-SIWZ.-formularz-oferty.docx docx 30.05 2020-04-10 11:50:00 Criterion
Załącznik-nr2a-do-SIWZ-oświadczenie-wykluczenie.docx docx 18.77 2020-04-10 11:50:00 Criterion
Załącznik-nr2b-do-SIWZ-grupa-kapitałowa.docx docx 17.68 2020-04-10 11:50:00 Criterion
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-oświadczenie-spełnianie-warunków.docx docx 18.96 2020-04-10 11:50:00 Criterion
Pytania i odpowiedzi [16_04_2020].pdf pdf 2515.35 2020-04-16 14:15:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert [20-04-2020].pdf pdf 332.71 2020-04-20 15:10:41 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej [29-04-2020].pdf pdf 410.77 2020-04-29 15:36:24 Public message

Announcements

2020-04-29 15:36 Stanisław Żak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust.1 p 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity. Dz.U. 2019 poz.1843 z póź.zm.), przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Hand – Prod Sp. o. o.Ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków
PROFARM Sp. z o. o.Ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
Wybrano ofertę Wykonawcy – Hand – Prod Sp. o. o. Ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków
Uzasadnienie:
1. Oferta Wykonawcy Hand – Prod Sp. o. o., uzyskała w punktacji na podstawie kryteriów oceny ofert największą ilość punktów.
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i oferta nie podlega odrzuceniu
Zamawiający zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt 2) wyznacza termin na podpisanie umowy na dzień 05 maja 2020 r.


Wybór oferty najkorz [...].pdf

2020-04-20 15:10 Stanisław Żak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Na podstawie Art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” , Zamawiający przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert - w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-16 14:15 Stanisław Żak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i terminie zgodnie z Art. 38 ust. 1 pkt.3), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania - w załączeniu

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Kopia zał nr 4 - aso [...].xlsx

Załącznik-nr-1-do-SI [...].docx

Załącznik-nr2a-do-SI [...].docx

Załącznik-nr2b-do-SI [...].docx

Załącznik-nr-2-do-SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 858