Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 13/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków i sterylnych obłożeń jednorazowych, rękawic diagnostycznych w podziale na 42 pakiety.

Deadlines:
Published : 10-04-2020 10:04:00
Placing offers : 29-04-2020 10:00:00
Offers opening : 29-04-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS072-170920-pl.pdf pdf 633.84 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
SIWZ 13.PN.D.UE.2020.pdf pdf 374.04 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
Załącznik A 13 PN D UE 2020.pdf pdf 283.03 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
JEDZ 13 PN D UE 2020- edyt..doc doc 187 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
Załącznik A edytowalny 13 PN D UE 2020.xlsx xlsx 58.45 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
SIWZ załączniki edytowalne do 13.PN.D.UE.2020.doc doc 102 2020-04-10 10:04:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 251.81 2020-04-21 12:31:31 Public message
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 556.06 2020-04-22 10:32:13 Public message
2020-OJS079-186504-pl.pdf pdf 68.61 2020-04-22 11:46:39 Public message
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - uzupełnienie.pdf pdf 553.2 2020-04-22 15:12:42 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 319.61 2020-04-29 14:44:54 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia.pdf pdf 237.56 2020-04-30 14:16:39 Public message
załącznik do zawiadomienia.pdf pdf 255.66 2020-05-27 15:11:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 316.57 2020-05-27 15:11:57 Public message
Załącznik do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf pdf 142.17 2020-06-17 12:32:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf pdf 250.55 2020-06-17 12:32:40 Public message

Announcements

2020-06-17 12:32 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów: 14 i 26.

Załącznik do zawiado [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-05-27 15:11 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 3, 7, 9, 12, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38

załącznik do zawiado [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-30 14:16 Bożena Wołowczyk SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Sprostowanie informa [...].pdf

2020-04-29 14:44 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w dniu 29.04.2020 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-22 15:12 Bożena Wołowczyk Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia uzupełnienie odpowiedzi na Pytanie 21 i 22

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-04-22 11:46 Bożena Wołowczyk Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2020-OJS079-186504-p [...].pdf

2020-04-22 10:32 Bożena Wołowczyk WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-04-21 12:31 Bożena Wołowczyk INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2151