Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/2020/ZP Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap II, część pierwsza ogrodzenia wzdłuż ulicy Cieślewskiego

Deadlines:
Published : 06-04-2020 15:08:00
Placing offers : 16-04-2020 10:30:00
Offers opening : 16-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, nowy SIWZ uwzględniający możliwość złożenia ofert wraz z załącznikami w formie elektronicznej oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE_04_2020_ZP.pdf pdf 403.15 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
SIWZ_04_2020_ZP_HYBRYDA.doc doc 302 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_3_wzor umowy_uwzgledniajacy zmiane z dn.25.03.2020.zip zip 125.15 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_4_dokumentacja techniczna.zip zip 6943.48 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_5_Przedmiar Robót ogrodzenie zewnętrzne Cieślowskiego.pdf pdf 343.29 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_6_STWiOR.pdf pdf 887.33 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_7_Pozwolenie konserwatorskie.pdf pdf 1039.57 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
ZAL_8_Pozwolenie na budowę.pdf pdf 2422.49 2020-04-06 15:08:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert_16.04.2020.doc doc 48.5 2020-04-16 13:33:01 Public message
Informacja o wyborze strona.doc doc 61 2020-05-06 15:22:21 Public message

Announcements

2020-05-06 15:22 Nina Sobczyk W dniu 06.05.2020 r. Zamawiający zamieścił w załączniku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

2020-04-16 13:33 Nina Sobczyk W dniu 16.04.2020 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Informacja dostępna w załączniku.

Informacja_z_otwarci [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896