Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 14/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów.

Deadlines:
Posted : 06-04-2020 09:42:00
Placing offers: 07-05-2020 10:00:00
Opening offers : 07-05-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS068-161100-pl.pdf pdf 202 2020-04-06 09:42:00 Proceeding
SIWZ 14.PN.D.UE.2020.pdf pdf 486.54 2020-04-06 09:42:00 Proceeding
Załącznik A 14 PN D UE 2020.pdf pdf 223.72 2020-04-06 09:42:00 Proceeding
Załącznik A edytowalny 14 PN D UE 2020.xlsx xlsx 19.73 2020-04-06 09:42:00 Proceeding
Załączniki edytowalne SIWZ 14.PN.D.UE.2020.doc doc 98.5 2020-04-06 09:42:00 Proceeding
JEDZ 14 PN D UE 2020.doc doc 186.5 2020-04-06 09:42:12 Proceeding
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - uzupełnienie.pdf pdf 299.76 2020-04-30 14:10:42 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 270.89 2020-05-07 13:33:05 Public message
Zestawienie ofert 14 PN D UE 2020.pdf pdf 274.84 2020-05-22 11:13:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14 PL D UE 2020.pdf pdf 270.75 2020-05-22 11:13:56 Public message

Announcements

2020-05-22 11:13 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert 14 [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-05-07 13:33 Bożena Wołowczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-30 14:10 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774