Proceeding: 8/2020 Dostawa łóżek i respiratorów z podziałem na 2 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Deadlines:
Posted : 02-04-2020 14:20:00
Placing offers: 06-05-2020 10:00:00
Opening offers : 06-05-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Za__cznik nr 7 - O_wiadczenie.rtf rtf 14.71 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 6 - O_wiadczenie.rtf rtf 16.07 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 5 - O_wiadczenie grupa kapita_owa.rtf rtf 20.32 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 4 -JEDZ.doc doc 131 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 3- Projekt umowy.doc doc 37 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 2 Formularz cenowy.doc doc 465.5 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
Za__cznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 350 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
SIWZ 8-2020 Dostawa łóżek i sprzętu medycznego.doc doc 435.5 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
2020-OJS066-156953-pl.pdf pdf 145.18 2020-04-02 14:20:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_8_2020.doc doc 365.5 2020-05-21 13:20:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert 8-2020.docx docx 19.89 2020-05-06 10:28:44 Public message
Odpowiedzi_8_2_2020.doc doc 351 2020-04-28 14:08:22 Public message
Odpowiedzi_8_1_2020.doc doc 328 2020-04-16 22:06:43 Public message

Announcements

2020-05-21 13:20 Daria Szczepańska Zawiadomienie o wyborze oferty 8/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2020-05-06 10:28 Daria Szczepańska Informacja z otwarcia ofert 8/2020

Informacja z otwarci [...].docx

2020-04-28 14:08 Daria Szczepańska Odpowiedzi 8_2_2020

Odpowiedzi_8_2_2020. [...].doc

2020-04-16 22:06 Daria Szczepańska Odpowiedzi 8_1_2020

Odpowiedzi_8_1_2020. [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 440