Proceeding: 21/20202 Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie

Deadlines:
Posted : 30-03-2020 12:38:00
Placing offers: 30-04-2020 10:00:00
Opening offers : 30-04-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ozonator platforma.doc doc 478 2020-03-30 12:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku ozonator.docx docx 12.33 2020-05-19 12:44:15 Public message
inf. z otwarcia.jpg jpg 161.44 2020-04-30 12:23:31 Public message
Odpowiedzi ozonator w ZPW Miedwie.docx docx 14.97 2020-04-23 10:49:01 Public message
Modyfikacja nr 2 ozonator.docx docx 18.03 2020-04-21 14:26:06 Public message
wizja lokalna ozonator.docx docx 12.24 2020-04-17 13:24:44 Public message
ozonator modyfikacja.pdf pdf 682.49 2020-04-08 12:06:41 Public message
zmodyfikowany Załącznik nr 1 do siwz ozonator.docx docx 19.79 2020-04-08 12:06:41 Public message

Announcements

2020-05-19 12:44 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o wyniku [...].docx

2020-04-30 12:23 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia.jpg

2020-04-23 10:49 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

Odpowiedzi ozonator [...].docx

2020-04-21 14:26 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz.

Modyfikacja nr 2 ozo [...].docx

2020-04-17 13:24 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację dot. przeprowadzenia wizji lokalnej.

wizja lokalna ozonat [...].docx

2020-04-08 12:06 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, modyfikację treści SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz - Formularz oferty.

ozonator modyfikacja [...].pdf

zmodyfikowany Załącz [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 339

Send a message to buyer