Proceeding: 23/2020 Modernizacja OŚK Zdroje etap II

Deadlines:
Posted : 26-03-2020 15:31:00
Placing offers: 18-05-2020 13:00:00
Opening offers : 18-05-2020 13:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
jedz.zip zip 83.44 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
zal 7 oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 136.5 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
zal 6 wzór zobowiązania.doc doc 74.5 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
zal 4 do wzór gwarancji.doc doc 72.5 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
zal 2 umowa.docx docx 114.97 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
zal 1 formularz oferty zdroje.doc doc 107.5 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
dokumentacja.zip.002 002 323424.4 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
dokumentacja.zip.001 001 389120 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
Modernizacja OŚK Zdroje - Etap II - SIWZ - 2 postępowanie .docx docx 204.84 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zam.pdf pdf 132.79 2020-03-26 15:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 81.1 2020-05-18 14:39:27 Public message
Pyt. i odp. 2.pdf pdf 69.52 2020-04-17 09:35:00 Public message
Modyfikacaj SIWZ Nr 2.pdf pdf 51.85 2020-04-10 13:17:59 Public message
zmiana ogloszenia 2.pdf pdf 71.94 2020-04-10 13:17:59 Public message
Pyt. i odp. 1.doc doc 88 2020-04-06 17:24:14 Public message
Modyfikacja SIWZ Nr 1.docx docx 64.85 2020-04-06 17:24:14 Public message
zmiana ogloszenia.pdf pdf 83.48 2020-04-06 17:24:14 Public message

Announcements

2020-05-18 14:39 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-17 09:35 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

Pyt. i odp. 2.pdf

2020-04-10 13:17 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści SIWZ wraz ze zmianą ogłoszenia.

Modyfikacaj SIWZ Nr [...].pdf

zmiana ogloszenia 2. [...].pdf

2020-04-06 17:24 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ wraz ze zmianą ogłoszenia.

Pyt. i odp. 1.doc

Modyfikacja SIWZ Nr [...].docx

zmiana ogloszenia.pd [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 943

Send a message to buyer