Proceeding: ZP/37/2020 ZP/37/2020 Dostawa wraz z montażem krzeseł, kanap, ławek

Deadlines:
Published : 26-03-2020 12:05:00
Placing offers : 05-06-2020 09:00:00
Offers opening : 05-06-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 37.doc doc 494 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty .doc doc 198.5 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
zał 6 -proj umowy.doc doc 228 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
Załacznik 4 - wykaz krzeseł, kanap, ławek.doc doc 136 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
Załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy.doc doc 149 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
Załącznik 5 - ois przedmiotu zamówienia.docx docx 525.26 2020-03-26 12:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamóieniu.pdf pdf 119.14 2020-04-28 11:42:57 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ 37.doc doc 495 2020-04-28 12:55:31 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.38 2020-04-30 09:59:05 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.doc doc 157.5 2020-04-17 09:56:22 Public message
Modyfikacja SIWZ.doc doc 182 2020-04-28 12:54:49 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 20.05.2020.doc doc 501 2020-05-20 12:24:47 Public message
Modyfikacja SIWZ 20.05.2020.doc doc 189.5 2020-05-20 12:24:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 69.13 2020-05-25 10:11:19 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 90 2020-06-05 11:48:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 574.62 2020-06-05 11:48:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.doc doc 179.5 2020-07-06 14:34:00 Public message

Announcements

2020-07-06 14:34 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2020-06-05 11:48 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert + oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 05.06.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-25 10:11 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-05-20 12:24 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ+zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmodyfikowana SIWZ 2 [...].doc

Modyfikacja SIWZ 20. [...].doc

2020-04-28 12:54 Dagmara Żukowska Modyfikacja SIWZ+zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ.doc

2020-04-17 09:56 Dagmara Żukowska 1. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 998