Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-375/20/35/T Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

Deadlines:
Published : 25-03-2020 09:58:00
Placing offers : 30-04-2020 14:00:00
Offers opening : 30-04-2020 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.31 2020-03-25 09:58:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1384.29 2020-03-25 09:58:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 1907 2020-03-25 09:58:00 Proceeding
WZP-1824_375_20.pdf pdf 172.6 2020-04-02 14:44:45 Public message
WZP-2025_375_20.pdf pdf 933.7 2020-04-14 16:13:27 Public message
WZP-2120_375_20.pdf pdf 43.83 2020-04-17 13:20:59 Public message
WZP-2147_375_20.pdf pdf 59.91 2020-04-17 14:05:06 Public message
WZP-2527_375_20.pdf pdf 37.37 2020-04-30 16:23:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 105.27 2020-05-07 10:22:36 Public message

Announcements

2020-05-07 10:22 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-04-30 16:23 Katarzyna Jacak Informacja o wyniku postępowania

WZP-2527_375_20.pdf

2020-04-17 14:05 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie

WZP-2147_375_20.pdf

2020-04-17 13:20 Katarzyna Jacak zmiana SIWZ

WZP-2120_375_20.pdf

2020-04-17 10:49 Katarzyna Jacak The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-14 16:13 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-2025_375_20.pdf

2020-04-02 14:44 Katarzyna Jacak Pytanie i odpowiedź

WZP-1824_375_20.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 951