Proceeding: 49/2020 Dostawa w latach 2020-2023 pakietów części zamiennych luzem do zabezpieczenia eksploatacji KTO Rosomak

Deadlines:
Posted : 24-03-2020 13:10:00
Placing offers: 21-04-2020 09:00:00
Opening offers : 21-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg ograniczony - wnioski
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, "Opis sposobu przygotowania wniosku" oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 5d - WYKAZ DOSTAW 2023.xlsx xlsx 52.83 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
zał. nr 5c - WYKAZ DOSTAW 2022.xlsx xlsx 54.19 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
zał. nr 5b - WYKAZ DOSTAW 2021.xlsx xlsx 50.83 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
zał. nr 5a - WYKAZ DOSTAW 2020.xlsx xlsx 52.13 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
Opis sposobu przygotowania wniosku z zalacznikami 1,2,3,4a,4b.docx docx 58.98 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 8461.63 2020-03-24 13:10:00 Proceeding
odpowiedz nr 1.docx docx 325.51 2020-04-02 12:27:45 Public message

Announcements

2020-04-02 12:27 Artur Gawrysiak Odpowiedź na pytanie

odpowiedz nr 1.docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 737