Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.21.2020 „Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Ewelina Potępa
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 24-03-2020 10:10:00
Placing offers : 06-04-2020 10:50:00
Offers opening : 06-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki.doc doc 8567.5 2020-03-24 10:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 392.94 2020-03-24 10:10:00 Proceeding
SIWZ - Utrzymanie gminnych placów zabaw.pdf pdf 2950.94 2020-03-24 10:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 196.62 2020-03-26 12:40:39 Public message
Tabela Cen Jednostkowych.xlsx xlsx 41.35 2020-03-26 12:40:39 Public message
pismo z odpowiedzią.pdf pdf 371.05 2020-03-26 12:40:39 Public message
odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 235.72 2020-04-02 12:20:36 Public message
modyfikacja.pdf pdf 152.47 2020-04-03 09:08:39 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 479.54 2020-04-06 14:10:51 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 252.1 2020-04-21 14:07:10 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 289.67 2020-05-25 09:34:44 Public message

Announcements

2020-05-25 09:34 Ewelina Potępa W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w załączeniu przekazuję przedmiotowe ogłoszenie.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/416ff86b-935e-42f7-9684-229925f9c08f

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-21 14:07 Ewelina Potępa W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej"

informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-06 14:10 Ewelina Potępa W związku otwarciem ofert w dniu dzisiejszym w załączeniu przekazuję informację z części jawnej.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-06 08:50 Ewelina Potępa Otwarcie przetargu odbędzie się poprzez transmisję online https://youtu.be/KNTsfiDCwuw
2020-04-03 09:08 Ewelina Potępa W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu przekazuję skan pisma.

modyfikacja.pdf

2020-04-02 12:20 Ewelina Potępa W związku z zapytaniem Wykonawcy w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią Zamawiającego.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2020-03-26 12:40 Ewelina Potępa W związku z zapytaniem Wykonawcy w załączeniu przekazuję skan pisma z odpowiedzią, tabelę cen jednostkowych w formacie *.xls. oraz opublikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3ef9a569-08ce-4a2f-b38c-dc58156fcee4

Zmianie ulega termin składania ofert: 06.04.2020 r. godz: 10:50
Zmianie ulega termin otwarcia ofert: 06.04.2020 r. godz: 11:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Tabela Cen Jednostko [...].xlsx

pismo z odpowiedzią. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 767