Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4/2020 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Published : 23-03-2020 17:38:00
Placing offers : 07-04-2020 10:00:00
Offers opening : 07-04-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1223.02 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 310.5 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 855.15 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp.doc doc 314 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 976.13 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 295 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc doc 292.5 2020-03-23 17:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.81 2020-03-23 17:40:27 Public message
Grupa kapitałowa wzór dla Wykonawców.doc doc 280 2020-04-08 10:03:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1337.18 2020-04-08 10:03:29 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty, odrzuceniu ofert.pdf pdf 1871.43 2020-05-29 18:40:50 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_02.07.2020 r..pdf pdf 107.68 2020-07-17 10:08:49 Public message

Announcements

2020-07-17 10:08 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-05-29 18:40 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-08 10:03 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa wzó [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-07 10:02 Zamówienia Publiczne Procedura otwarcia ofert on-line. Link do wideokonferencji:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/493783568?pwd=QXkyaDVyNzhnVlNrYjM3aE5aM0JOdz09

Meeting ID: 493 783 568
Password: 9350012020-03-23 17:40 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788