Proceeding: Adm 1A/2020 Usługa kompleksowego sprzątania budynków obejmująca sprzątanie obiektów Szpitala, dezynfekcję, transport wewnętrzny, gospodarowanie bielizną wraz z dostawą środków i materiałów do wykonania usługi

Deadlines:
Published : 18-03-2020 12:57:00
Placing offers : 22-04-2020 10:00:00
Offers opening : 22-04-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dane dot pracowników do przejęcia.zip zip 16926.3 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
Instrukcje czyszczenia producenta podłóg.zip zip 663 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 13 - Klauzula RODO_18.03.2020.doc doc 71 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 10 11 12 12A - wzory umów i protokołów_18.03.2020.pdf pdf 792.9 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 8, 9 - pracownicy_18.03.2020.pdf pdf 176.39 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 3, 4, 5, 6, 7 - Formularz ofertowy, cenowy, oświadczenia, wykaz usług_18.03.2020.doc doc 175 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 2 - Tabel zest zakresów i częstotliwości_18.03.2020.pdf pdf 609.09 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zam_18.03.2020.pdf pdf 594.72 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
SIWZ Adm 1A_2020 - USŁUGA SPRZĄTANIA_18.03.2020.pdf pdf 379.11 2020-03-18 12:57:00 Proceeding
ENOTICES_ndudabry-2020-037735-NF02-PL.pdf pdf 132.88 2020-03-18 13:01:53 Public message
Adm 1A_2020_Ogłoszenie TED_2020-OJS057-136191.pdf pdf 153.51 2020-03-20 09:33:43 Public message
Adm 1A_2020_wyjaśnienia z dnia 15.04.2020.pdf pdf 1429.1 2020-04-15 11:32:06 Public message
Adm 1A_2020_info z otwarcia_22.04.2020.pdf pdf 1478.33 2020-04-22 12:01:02 Public message
Adm 1A_2020_wynik_strona 28.04.2020.pdf pdf 274.62 2020-04-28 14:44:07 Public message

Announcements

2020-04-28 14:44 Dział Zamówień Publicznych INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 28.04.2020r. na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp

Adm 1A_2020_wynik_st [...].pdf

2020-04-22 12:01 Dział Zamówień Publicznych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.04.2020 o godz. 11:00 NA PODST. ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Adm 1A_2020_info z o [...].pdf

2020-04-15 11:32 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.04.2020r.

Adm 1A_2020_wyjaśnie [...].pdf

2020-03-20 09:33 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu TED 2020/S 057-136191

Adm 1A_2020_Ogłoszen [...].pdf

2020-03-18 13:01 Dział Zamówień Publicznych TED_17.03.2020

ENOTICES_ndudabry-20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802