Proceeding: DP/371/36/20 Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 16-03-2020 15:28:00
Placing offers: 30-03-2020 11:30:00
Opening offers : 30-03-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.docx docx 30.58 2020-03-16 15:28:13 Wojciech Bereszko Proceeding
zalaczniki do siwz.rar rar 266.17 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
wyjasnienie nr 1.docx docx 45.04 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
SKM_C25820031616240.pdf pdf 391.35 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
SIWZ.doc doc 529 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
POGORZELICA.rar rar 4373.13 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
zmiana.docx docx 16.04 2020-03-16 15:28:00 Wojciech Bereszko Proceeding
modyfikacja nr 1.pdf pdf 70.6 2020-03-23 13:00:15 Wojciech Bereszko Public message
SSkaner_Sek20032009300.pdf pdf 249.63 2020-03-20 08:22:23 Wojciech Bereszko Public message

Announcements

2020-03-24 11:30 Wojciech Bereszko Informacja o zapewnieniu jawnego otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Z uwagi na panującą w kraju niestandardową sytuację, informujemy, że budynki Uniwersytetu Szczecińskiego objęte są ograniczeniami dostępu dla osób nie będących pracownikami Uczelni.

Z uwagi na powyższe, obowiązek zapewnienia jawności czynności otwarcia ofert realizowany będzie przy użyciu narzędzi informatycznych. Korzystać będziemy z aplikacji TEAMS oraz ZOOM.

W dniu wyznaczonym jako dzień składania i otwarcia ofert Zamawiający w publicznej wiadomości poda link do odpowiedniej strony, na której będzie się odbywało otwarcie ofert.

Korzystanie z systemu nie wymaga od Państwa pobierania jakichkolwiek aplikacji.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony.
2020-03-23 13:00 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Treść modyfikacji w załączeniu

modyfikacja nr 1.pdf

2020-03-20 08:22 Wojciech Bereszko W załączeniu informacja z zebrania wykonawców, które odbyło się dnia 18.03.2020 r.

SSkaner_Sek200320093 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 79

Send a message