Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP- 344/20/33/T Dostawa samochodu pomocy drogowej WZP- 344/20/33/T

Aleksander Węgliński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 17-03-2020 11:57:00
Placing offers : 17-04-2020 14:00:00
Offers opening : 17-04-2020 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
344 na 20 SIWZ nowy Pomoc drogowa.pdf pdf 948.42 2020-03-17 11:57:00 Criterion
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 309.1 2020-03-17 11:57:00 Criterion
załączniki do edycji.doc doc 212 2020-03-17 11:57:00 Criterion
ogłoszenie o zamówieniu 344 na 2020-OJS054-127793-pl[1].pdf pdf 112.52 2020-03-17 11:57:00 Criterion
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 856 2020-04-14 16:31:58 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 443.91 2020-04-17 15:34:36 Public message
Wyniki Strona document_2020052115124084.pdf pdf 59.03 2020-05-21 15:36:40 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS107-259223-pl[1].pdf pdf 97.94 2020-06-04 10:12:47 Public message

Announcements

2020-06-04 10:12 Aleksander Węgliński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-05-21 15:36 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyniki Strona docume [...].pdf

2020-04-17 15:34 Aleksander Węgliński Wypełniając dyspozycję art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawą Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, publikuję informacje z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-14 16:31 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

344 na 20 SIWZ nowy [...].pdf

Załącznik nr 1 do SI [...].pdf

załączniki do edycji [...].doc

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 846