Proceeding: ZP/11/2020 Dostawa ładowarki czołowej jednonaczyniowej

Deadlines:
Posted : 16-03-2020 13:25:00
Placing offers: 16-04-2020 10:00:00
Opening offers : 16-04-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_11_2020 - SIWZ.pdf pdf 540.42 2020-03-16 13:25:00 Proceeding
załączniki do SIWZ.zip zip 721.39 2020-03-16 13:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.zip zip 114.01 2020-03-16 13:25:00 Proceeding
wynik postępowania.pdf pdf 58.07 2020-05-06 13:53:50 Public message
ZP_11_2020_Informacja z otwarcia ofert_strona.pdf pdf 303.33 2020-04-16 11:54:05 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ_2.pdf pdf 40.36 2020-04-01 13:31:13 Public message
ZP_11_2020 - ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY.pdf pdf 318.71 2020-03-26 11:36:36 Public message
ZP_11_2020_ Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 108.73 2020-03-26 11:36:36 Public message

Announcements

2020-05-06 13:53 Agnieszka Chmiela Wynik postępowania - 06.05.2020r.

wynik postępowania.p [...].pdf

2020-04-16 11:54 Agnieszka Chmiela Informacja z otwarcia ofert - 16.04.2020r.

ZP_11_2020_Informacj [...].pdf

2020-04-01 13:31 Agnieszka Chmiela Wyjaśnienia SIWZ_2

Wyjaśnienia do SIWZ_ [...].pdf

2020-03-26 11:36 Agnieszka Chmiela W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu ZP_11_2020

ZP_11_2020 - ZMODYFI [...].pdf

ZP_11_2020_ Wyjaśnie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 271

Send a message to buyer