Proceeding: ZP/10/2020 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez składowanie odpadów o kodzie 191212 w 2020r.

Deadlines:
Posted : 16-03-2020 11:35:00
Placing offers: 04-05-2020 11:00:00
Opening offers : 04-05-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki do SIWZ.zip zip 464.77 2020-03-16 11:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.08 2020-03-16 11:35:00 Proceeding
ZP_10_2020 - SIWZ.pdf pdf 544.36 2020-03-16 11:35:00 Proceeding
ZP_10_2020_wynik postępowania.pdf pdf 87.59 2020-05-25 14:33:14 Public message
ZP_10_2020_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 302.33 2020-05-04 14:19:59 Public message
ZP_10_2020_Modyfikacja SIWZ.zip zip 218.24 2020-04-14 14:27:02 Public message
wyjaśnienia SIWZ.pdf pdf 35.51 2020-03-31 14:25:05 Public message

Announcements

2020-05-25 14:33 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania.

ZP_10_2020_wynik pos [...].pdf

2020-05-04 14:19 Agnieszka Chmiela Informacja z otwarcia ofert - 04.05.2020r.

ZP_10_2020_Informacj [...].pdf

2020-04-14 14:27 Rafał Krogulecki W załączeniu informacja o modyfikacji SIWZ oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

ZP_10_2020_Modyfikac [...].zip

2020-03-31 14:25 Agnieszka Chmiela Wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 625

Send a message to buyer