Proceeding: SIWZ NR 41/2020/N/Milicz Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Katarzyna Jędrzejczak
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Department: Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Posted : 13-03-2020 10:28:00
Placing offers: 22-04-2020 10:00:00
Opening offers : 22-04-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
F268 SIWZ Przetarg nieograniczony na życie UE.pdf pdf 724.64 2020-03-13 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – Plik JEDZ w formacie xml.xml xml 246.17 2020-03-13 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z Dzienniku Urz. UE.pdf pdf 122.75 2020-03-13 10:28:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ w wersji word.doc doc 181.5 2020-04-08 11:51:00 Public message
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiana do SIWZ.pdf pdf 204.03 2020-04-08 11:51:00 Public message
F028 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 126.36 2020-04-22 12:12:11 Public message

Announcements

2020-04-22 12:12 Katarzyna Jędrzejczak Unieważnienie postępowania

F028 Unieważnienie p [...].pdf

2020-04-08 11:51 Katarzyna Jędrzejczak F178 Odpowiedzi na pytania i zmiana do SIWZ

Załączniki do SIWZ w [...].doc

F178 Odpowiedzi na p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420